Πολιτική Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις ή ακυρώσεις από την πλευρά του πελάτη δεν γίνονται δεκτές όταν έχει αρχίσει η εκτύπωση των προϊόντων από την επιχείρηση. Σε περίπτωση έγκαιρης ειδοποίησης, μπορεί να γίνει δεκτή τροποποίηση, με ταυτόχρονη χρέωση της έως τότε παραχθείσας εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στην έδρα της πωλήτριας. Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφέρονται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστού, εκτός εγγράφου συμφωνίας ή σύμβαση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την παραλαβή, την ποιότητα, την ποσότητα και την αξία των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και εντός δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή. Διαφορετικά, θα τεκμαίρεται ότι τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν ανεπιφύλακτα, ακόμη κι αν δεν υπογράφηκε το συνοδευτικό στοιχείο από τον αγοραστή για οποιοδήποτε λόγο.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός του χρονικού διαστήματος, που έχει συμφωνηθεί στο Δελτίο Παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 90 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο δελτίο παραγγελίας. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο.

Κάθε καταβολή χρημάτων αποδεικνύεται μόνο με ιδιαίτερη έγγραφη απόδειξη της πωλήτριας εταιρίας ή, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, με τραπεζική απόδειξη κατάθεσης στο λογαριασμό της πωλήτριας με σχετική αναφορά του εξοφλούμενου τιμολογίου σ’ αυτήν.

Μέχρι της πλήρους αποπληρωμής του τιμήματος, η νομή και η κυριότητα των πωλουμένων παραμένει στην πωλήτρια εταιρία. Η καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος παρέχει στην πωλήτρια το δικαίωμα να απαιτήσει την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας και εξόδων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης πώλησης με την παραλαβή του παρόντος στοιχείου.

Οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως.

Για κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

Όροι Σύμβασης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ο πελάτης πρέπει να δώσει στην εταιρεία το πρωτότυπο υλικό (υλικό για μακέτες ή έτοιμη δουλειά κλειστή pdf) και να εξηγήσει σαφώς τι ακριβώς θέλει να παραλάβει με τη συμπλήρωση της φόρμας εργασίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραδίνει υλικό για να γίνει δημιουργικό:

  • Να διαβάζεται αργά και προσεκτικά το προς διόρθωση κείμενο και να παραλληλίζεται αυτό με το χειρόγραφο για την αποφυγή του κινδύνου παράλειψης στίχων ή και παραγράφου.
  • Επειδή η γραφή και η διόρθωση των κειμένων γίνονται από το χειριστή μηχανικά, να γνωρίζετε ότι μπορούν να γίνουν λάθη και στα αυτονόητα. Η ευθύνη για παράλειψη διορθώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον διορθωτή και όχι την εταιρεία. Αν πάλι δεν διαθέτετε το χρόνο ή δεν έχετε τη διάθεση, τότε ρωτήστε μας για τις υπηρεσίες των διορθωτών μας.
  • SOS: Δοκίμιο παραλληλισμού και σύγκρισης δεν αποτελεί το χειρόγραφο ή τυχόν ηλεκτρονική ή φυσική μακέτα που φέρνει ο πελάτης, αλλά το τελικό δοκίμιο που παράγεται από το ατελιέ της εταιρείας. Εξαιρούνται τα κλειστά αρχεία που συνοδεύονται από ψηφιακό ή αναλογικό δοκίμιο. Ειδικά στον τομέα της εκτύπωσης, χρωματικό δοκίμιο αποτελεί μόνο ένα πιστοποιημένο δοκίμιο (π.χ. πιστοποίηση Fogra), και όχι εκτυπώσεις Laser, Inkjet κλπ.
  • Για να δοθεί το τυπωθείτω να υπογράφετε το τελικό δοκίμιο πριν την παράδοση στο ατελιέ ή να αποστέλλετε ηλεκτρονικά με e-mail.
  • Η Εταιρεία «Λυχνία» διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί το λογότυπο ή το site της στο παραγόμενο έντυπο, διακριτικά στο πίσω μέρος του εντύπου, εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική γραπτή συμφωνία με τον πελάτη.
  • Τα πρωτότυπα υλικά (βιβλία, cd, films κλπ) μετά το πέρας των εργασιών, δεν φυλάσσονται στην εταιρία. Εάν θέλετε να σας επιστραφούν, παρακαλούμε να συνεννοηθείτε κατά την παράδοση και για την παραλαβή τους (συμπληρώνεται ένα πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής : Έντυπο Not 24), αλλιώς καταστρέφονται. Τα παραπάνω ισχύουν μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει Δελτίο Αποστολής).
  • Η Εταιρεία «Λυχνία» δεν φέρει ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα υλικού που προσκομίζει ο πελάτης.
 

Πολιτική Ποιότητας

Η επιχείρηση θεωρεί ότι η επίτευξη των προκαθορισμένων και μετρήσιμων στόχων περνά μέσα από την ικανοποίηση των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών της και την κατάρτιση και ανάπτυξη του προσωπικού.

Παράγει και πωλεί προϊόντα ικανοποιώντας απαιτήσεις και προσδοκίες πελατών.

Η ποιότητα των παρερχομένων από αυτή προϊόντων πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος κάθε εργαζόμενου στην εταιρεία.

Κάθε τμήμα της εταιρείας έχει, σχετικά με την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών, την αναλογούσα σε αυτό υπευθυνότητα, καθώς η ποιότητα προέρχεται και από την επιδεξιότητα των προσώπων που δρουν κατά την πώληση την κατάστρωση των μακετών και παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς για να προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, των πελατών, στα νέα προϊόντα που παράγει η εταιρεία, στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκτελούμενων διεργασιών και στους τρόπους επίτευξης των στόχων που θέτει η εταιρεία.

Οι στόχοι της επιχείρησης που αφορούν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υλοποιούμενου Σ.Δ.Π. τίθενται, ελέγχονται και αναθεωρούνται κατ’ έτος κατά την ανασκόπηση στο συμβούλιο ποιότητας της επιχείρησης. Η πολιτική ποιότητας επανεξετάζεται και αν απαιτείται αναθεωρείται από το συμβούλιο ποιότητας.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να υποστηρίζει με υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό (αν απαιτηθεί) τους στόχους ποιότητας που κάθε φορά τίθενται και να γνωστοποιεί την πολιτική της για την ποιότητα καθώς και το νομικό –κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να λειτουργεί, σε όλο το προσωπικό.

Τέλος η εταιρεία έχει την απαίτηση από όλους να συμβάλλουν ενεργά στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της.

Η Διοίκηση